Guidelines WUR in relation to Corona outbreak

WUR-richtlijnen en updates m.b.t. het coronavirus

Laatste update: 22 april

Wageningen University & Research volgt de maatregelen geadviseerd en gecommuniceerd door het kabinet, het RIVM en de GGD en volgt het reisbeleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op deze pagina plaatsen we de laatste updates die relevant zijn voor een groot deel van onze studenten, medewerkers en partners. Gedetailleerde berichtgeving komt via leidinggevenden of per mail.

Alle corona-berichten staan op de Overzichtspagina

De FAQ-lijst geeft antwoord op vele vragen

Onderstaande updates worden verwerkt in de FAQ

Bekijk je de pagina op je telefoon? Scroll naar beneden voor de maatregelen tot 1 juni en 1 augustus 2020.

Update 22 April 10:00 uur

Alle maatregelen en richtlijnen die de afgelopen weken zijn uitgevaardigd met betrekking tot werken en studeren bij WUR blijven onverkort van kracht. Dat is de conclusie na de persconferentie over de crisisbestrijding die de minister-president gisteravond (21 april) heeft gegeven.  

Dat betekent dus kort samengevat: al het onderwijs blijft online, er mag niet internationaal worden gereisd en er wordt zoveel mogelijk thuisgewerkt. Alle maatregelen en richtlijnen blijven op deze pagina te vinden en een antwoorden op de meeste gestelde vragen staan hier.

De raad van bestuur realiseert zich dat het voor iedereen zware en onzekere tijden zijn. Laten we de moed erin houden en eraan bijdragen dat we, met zijn allen, de crisis snel onder controle krijgen. Ons strikt houden aan de WUR-maatregelen, bijvoorbeeld door zoveel als mogelijk thuis te werken, is al een belangrijke bijdrage. Maar we kijken ook vooruit: we stellen protocollen op om te gebruiken bij het weer opstarten als de maatregelen versoepelen; en we kijken verder vooruit naar “WUR after the Curve”. Dank voor jullie inzet in deze uitdagende omstandigheden, houdt vol en ondersteun elkaar waar mogelijk en nodig.

Update 16 April 13:00 uur

We zitten nu precies 1 maand in het nieuwe regime van de Coronacrisis. Het lijkt erop dat de maatregelen om de epidemie in Nederland in te dammen effect sorteren, maar tegelijkertijd is duidelijk dat een terugkeer naar de normale situatie nog lang niet mogelijk is. Dat betekent dat alle eerder gecommuniceerde maatregelen en richtlijnen voor onze medewerkers en studenten onverkort van kracht blijven (zie elders op deze pagina en in de FAQ). Het blijft fantastisch te zien hoe WUR medewerkers en studenten met de situatie omgaan en het voor elkaar krijgen om veel onderzoek en onderwijs op hoog niveau door te laten lopen.

Operationele processen op het gebied van onderwijs en onderzoek lopen op het moment zoveel mogelijk langs de reguliere lijnen. Dat betekent dat je eigen directie en je eigen leidinggevende eerste aanspreekpunt zijn voor eventuele vragen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor een goede organisatie van het werk.

Stap voor stap naar versoepeling van maatregelen

Het kabinet zal op 21 april bekend maken of en zo ja hoe de maatregelen na 28 april zullen worden aangepast. De premier noemt dit de “1,5 meter samenleving”. We zijn druk doende na te denken over de wijze waarop we binnen WUR invulling kunnen geven aan mogelijke versoepelingen, door uitgangspunten en prioriteiten te bepalen voor onze on-campus werkzaamheden en na te denken over protocollen die we dan moeten toepassen.

Die aanpassingen zijn uiteraard pas concreet te maken op basis van de door de overheid toegestane versoepelingen. Aanpassingen van onze maatregelen zullen we na de bekendmaking door het kabinet zo snel mogelijk via een nieuwe update bekend maken. Ook in die fase(n) zullen we de creativiteit, idee?n en inspanningen van medewerkers en studenten weer volop nodig hebben en benutten.

WUR after the Curve

Een Task Force, genaamd ‘WUR After The Curve’ onder leiding van Martin Scholten buigt zich inmiddels over de manier waarop “de wereld” er na afloop van de Corona crisis er uit zal (of zou kunnen) zien, en welke uitdagingen, kansen en aanpassingen er dan zullen liggen voor WUR. Het is belangrijk dat we nu al verder vooruit kijken, en onze strategische uitdagingen en opties doordenken, en daarbij ook diverse scenario’s beschouwen. De Task Force is gevraagd hier half mei adviezen over te geven aan de Raad van Bestuur en de Concernraad.

Verlof

Vele medewerkers combineren hun ‘normale werkzaamheden’ met extra zorgtaken vanwege de coronamaatregelen, en dit valt niet mee. Het is onverkort van belang dat leidinggevenden en medewerkers met elkaar in gesprek blijven om samen werkbare oplossingen te vinden voor zowel de werk- als de thuissituatie. Bijvoorbeeld door werkzaamheden op een andere manier over de (werk)week te spreiden, (tijdelijk) te verminderen of een passende vorm van verlof, zoals buitengewoon verlof, in te zetten. Meer informatie hierover is te vinden in dit intranet artikel.

Versoepeling Harde Knip regeling (BSc-MSc)

‘De Harde Knip’ stelt dat studenten normaal alleen aan een master programma kunnen starten als een bachelor diploma behaald is. In samenspraak met het Ministerie van Onderwijs (OCW) is besloten dat alle universiteiten serieuze inspanningen zullen leveren om het voor derdejaars bachelor studenten met corona gerelateerde vertraging mogelijk te maken met mastervakken te beginnen voordat ze hun bachelor hebben afgerond. Hiermee wordt de Harde Knip-regeling versoepeld tot een ‘zachte knip’. Wageningen University zal vóór 15 mei per masteropleiding aan studenten duidelijkheid bieden over deze ‘zachte knip’.

Problemen met online examens

Sommige studenten lopen aan tegen onoverkomelijke beperkingen waardoor het maken van een online examen vanuit huis niet mogelijk is. Deze studenten wordt gevraagd dit te melden bij studentdean@wur.nl vóór 23 april. Studenten zijn gemaild over de details die ze moeten melden. Deze meldingen worden gebruikt om inzicht te krijgen in het aantal studenten dat géén online examens vanuit huis kan maken en de redenen hiervoor. Hoewel we proberen met zo veel mogelijk passende oplossingen te komen, kunnen we helaas geen waterdicht oplossingenpakket garanderen.

Update 1 april 12:00 uur

Boodschap RvB

Beste collega’s en studenten,

De uitbraak van de virusziekte Covid-19 raakt ons allemaal. Allereerst natuurlijk vanwege de zorgen en onzekerheid over de gezondheid van onszelf en onze naaste vrienden, collega’s en familieleden. Daarom doet WUR er ook alles aan om bij te dragen aan het tegengaan van de verdere verspreiding van het virus. 

WUR heeft daarom maatregelen genomen die in de geschiedenis van onze organisatie nooit eerder zijn genomen: er is geen onderwijs in de collegezalen, practicumruimtes en werkgroepsruimtes, er vinden geen besprekingen plaats in onze gebouwen en onderzoeksactiviteiten zijn op een laag pitje gezet.

Verlenging van de bijzondere situatie

Het kabinet heeft op dinsdag 31 maart bekend gemaakt dat de eerder genomen maatregelen die golden tot 6 april enig effect beginnen te sorteren, maar dat het noodzakelijk is om de maatregelen tenminste een maand te verlengen. Tegelijkertijd gaf de minister-president aan dat hij niet verwacht dat daarna de situatie onmiddellijk weer terug zal gaan naar ‘business as usual’. Voor WUR betekent dit dat de eerder afgekondigde maatregelen onverkort van kracht blijven. Ook handhaven we, net als de andere universiteiten, de voorlopige einddata 1 juni en 1 augustus voor de verschillende maatregelen.

Daarmee geven we uiting aan de verantwoordelijkheid waartoe de premier in zijn persconferentie opriep. Mocht de situatie per 28 april enorm ten goede keren, dan zullen we niet aarzelen de richtlijnen aan te passen, maar nu is het goed om ons mentaal en fysiek voor te bereiden op een langere periode van beperkingen in ons werk en in onze studie.

We realiseren ons dat dit grote impact heeft op alle leden van onze gemeenschap, maar samen kunnen en zullen we deze moeilijke tijd te boven komen. Help elkaar en hou elkaar in de gaten via alle moderne middelen die ons ter beschikking staan.

We blijven jullie op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en maatregelen. Hou dat goed in de gaten en heb je vragen, benader dan je leidinggevende of je eigen directie. Bekijk hier de FAQs en vind je het antwoord niet stel ze dan aan een van de mailadressen die zijn ingerichte om medewerkers en studenten te helpen of neem contact op met info.corona@wur.nl.

Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte in deze moeilijke tijd en danken iedereen voor zijn en haar inzet om al onze activiteiten zo goed mogelijk voortgang te laten vinden.

De raad van bestuur van Wageningen University & Research,

Louise O. Fresco, Arthur P.J. Mol, Rens Buchwaldt

Hulpmiddelen om thuis te kunnen wereken

Nu definitief duidelijk is dat de thuiswerksituatie langer gaat duren willen wellicht meer medewerkers hulpmiddelen, zoals beeldschermen of bureaustoelen, tijdelijk mee naar huis nemen. Als de leidinggevende daarmee akkoord is en registreert wie wat meeneemt is dat toegestaan. Maak met elkaar een schema voor het ophalen van het materiaal, zodat afstand en hygi?nemaatregelen ook hier zijn gegarandeerd.

Nieuwe updates

Twee maatregelen vragen om een nadere uitwerking en daarover ontvangt iedereen voor het eind van de week nader bericht:

 1. De verlofsituatie voor degenen voor wie door de Corona omstandigheden werkzaamheden deels of geheel wegvallen, of waar deze omstandigheden leiden tot additionele zorgtaken (scholing/medische zorg), als gevolg van het wegvallen van voorzieningen. (Geplaatst in de update van 16 April)
 2. Regels voor het verantwoord gebruik van laboratoria voor onderzoek, bijvoorbeeld voor thesiswerk van PhD en master studenten. (Verstuurd naar leidinggevenden)

Update 25 maart 12:00 uur

Ook in P6 geen ‘fysiek cursorisch’ onderwijs

 • Alle cursorische onderwijsactiviteiten en examens tot en met de zesde periode vinden alleen online plaats. Er zijn geen onderwijs- en examenactiviteiten op de campus gedurende deze periode. Dit is volgend op overleg met andere universiteiten.
  • Afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie in Nederland kunnen maatregelen worden aangepast. Daardoor kan mogelijk in de tweede helft van P6 ruimte ontstaan voor (veld)practica;
 • Voor lab/experimenteel werk ten behoeve van afstudeervakken kan een uitzondering worden gemaakt. Daarvoor is toestemming nodig van de leerstoelhouder.
  • Studenten die daartoe in een van de WUR-gebouwen moeten werken wordt nadrukkelijk verzocht de hygi?nerichtlijnen strikt na te leven en de voorgeschreven afstand tot anderen in acht te nemen.

Maatregelen tot 1 augustus

 • Geen werk- of studie-gerelateerde buitenlandse reizen;
 • Geen promoties in de aula maar uitsluitend online;
 • Geen inaugurele redes en afscheidsredes;
 • Geen evenementen op de campus en andere WUR-locaties.

Maatregelen tot 1 juni

 • Beperk ‘fysieke’ vergaderingen.
  • Besprekingen die door gaan: houdt strikt de hand aan de door RIVM gecommuniceerde maatregelen;
 • Het ‘thuiswerk’- scenario blijft van kracht. Medewerkers wordt gevraagd waar mogelijk thuis te werken. Gebouwen blijven toegankelijk voor noodzakelijke werkzaamheden;
  • Medewerkers en studenten die in een van de WUR-gebouwen moeten werken wordt nadrukkelijk verzocht de hygi?nerichtlijnen strikt na te leven en de voorgeschreven afstand tot anderen in acht te nemen;
 • Geen externe bezoekers zonder toestemming van de directie;
 • Aangepaste openingstijden voor alle gebouwen;
 • Impulse Ontmoeting gesloten (kantoren bereikbaar);
 • Forum en Leeuwenborch bibliotheken gesloten;
 • Restauratieve voorzieningen gesloten.

Hulp bij terugkeer uit buitenland

Studenten en medewerkers die in het buitenland gestrand zijn en terug willen keren naar Nederland, kunnen zich aanmelden bij het nieuwe platform www.bijzonderebijstandbuitenland.nl. Dit platform is een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, de reisbranche, verzekeraars en luchtvaartmaatschappijen. Eerdere adviezen betreft terugkeer blijven van kracht.

Pas op cybercriminaliteit

Wees in deze dagen extra alert op de activiteit van cybercriminelen. Lees op intranet waar je zoal op moet letten.

  Update 23 maart 12:00 uur

  Aangescherpt reisbeleid: Keer terug (alle eerdere richtlijnen komen hiermee te vervallen)

  Alle studenten en medewerkers die zich niet in Nederland bevinden voor werk of studie worden met klem verzocht zo snel mogelijk terug naar Nederland of hun vaderland te keren. Internationale studenten in Nederland kunnen en worden geadviseerd hier te blijven.

  Deze aanpassing van eerdere reis- en verblijfsadviezen is het gevolg van de ontwikkeling van de coronavirus pandemie. De verspreiding van het coronavirus leidt wereldwijd tot ingrijpende uitdagingen en verstoring van medische infrastructuur en logistieke systemen. Concreet: reizen wordt steeds lastiger en de gezondheidszorg komt sterk onder druk te staan.

  • Medewerkers moeten zich voor ondersteuning wenden tot hun leidinggevende
  • Studenten kunnen zich voor ondersteuning bij repatri?ring wenden tot personalsupport.corona@wur.nl

  Studenten die geen gehoor willen geven om terug te keren wordt verzocht dit te melden bij personalsupport.corona@wur.nl  Zij zien dan af van een vergoeding door Wageningen University van de kosten voor terugkeer op een later moment. De reisverzekering van WUR blijft onverminderd van toepassing. Benadrukt wordt dat alle buitenlandse reizen, stages en thesiswerk tot 1 augustus niet zijn toegestaan.

  Extra kosten terugkeer

  Studenten zullen mogelijk geconfronteerd worden met onvoorziene extra kosten die zijn verbonden met de gedwongen terugreis. Deze extra kosten zullen door Wageningen University worden vergoed. Voor meer informatie ga naar: Tegemoetkoming in de reiskosten voor studenten in het buitenland. Studenten die door de versnelde terugreis in acute financi?le problemen komen kunnen zich melden bij ssc@wur.nl

  Advies Buitenlandse Zaken voor het organiseren van de terugreis

  • Neem contact op met luchtvaartmaatschappijen die op Nederland of Europa vliegen (of je reisorganisatie, zo aan de orde).
  • Maak gebruik van de vluchtmogelijkheden die er nog zijn of komen.
  • Mocht vertrekken niet lukken: registreer je bij de informatieservice van Buitenlandse Zaken als je dat nog niet gedaan hebt. Dan is bij de ambassade bekend dat je in het land bent. Je krijgt dan ook berichten vanuit ambassades over bijvoorbeeld eventuele extra vluchtmogelijkheden die luchtvaartmaatschappijen aanbieden
  • Indien vertrek niet mogelijk is, zorg ervoor dat veilig verder verblijf gegarandeerd is. Als je daarbij problemen ondervindt, neem contact op met de ambassade via het 24/7 contact centrum van Buitenlandse Zaken +31 247 247 247. Dit nummer kun je ook bellen voor andere vragen aan de ambassade.

  Update 20 maart 12:00 uur

  Aangepaste BSA normen

  Volgend op een verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om het Bindend Studie Advies (BSA) voor eerstejaars bachelor studenten voor het academisch jaar 2019-2020 aan te passen, heeft Wageningen University nieuwe regels geformuleerd voor de BSA van dit academisch jaar. Deze worden verstuurd naar alle eerstejaars studenten, studieadviseurs en examencommissies en tevens geplaatst op de FAQ pagina. Op de BSA pagina zijn alle details te lezen.

  Mailadres voor steun aan studenten

  Via personalsupport.corona@wur.nl kunnen studenten terecht die behoefte hebben aan (praktische of mentale) ondersteuning en informatie tijdens deze coronacrisis. De mailbox is bestemd voor studenten in het buitenland die naar Nederland terug willen en voor internationale studenten in Nederland die naar huis willen. Voornamelijk om hen emotioneel te ondersteunen en ze in contact te brengen met de juiste mensen/organisaties.

  Evenementen afgelast tot 1 juni

  Alle evenementen die tot 1 juni in gebouwen of op het terrein van WUR gepland staan, worden afgelast en indien mogelijk uitgesteld tot in ieder geval na de zomer.

  De vijfde editie van het grote evenement F&A-Next dat op 13 en 14 mei dit jaar zou plaatsvinden, wordt verschoven naar mei volgend jaar. Voor dit jaar wordt er gewerkt aan een compacte webinar op 13 mei met enkele interessante key note-presentaties en een aantal  startup-pitches. Nadere informatie volgt op de website van F&A Next.

  #WURkfromhome

  Laat aan je collega’s en medestudenten zien hoe het is om thuis te werken en post dat op Instagram (uniwageningen) en Twitter (@WUR) met de hashtag #WURkfromhome. Zo houden we toch een beetje contact met elkaar. De leukste, meest bijzondere en best tips laten we ook op de site zien. Delen met video.cs@wur.nl o.v.v. @WURkfromhome mag ook.

  Zeker 90% van P5-onderwijs online

  Alles is op alles gezet om de continu?teit van ons onderwijs te garanderen en met succes, naar nu blijkt. Van de 299 regulier aangeboden vakken is zeker 90 procent nu online te volgen. Slechts drie intensieve practica moesten worden afgelast. 270 vakken zijn inmiddels van start gegaan. De raad van bestuur complimenteert het ondersteunend team en alle docenten met deze fantastische prestatie.

  Update 19 maart 12:30 uur

  Openingstijden WUR gebouwen

  Met ingang van maandag 23 maart a.s. worden de openingstijden van WUR-gebouwen aangepast cq. aangescherpt. Alle gebouwen zijn van maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur geopend.

  Uitzonderingen hierop zijn:

  Forum, Orion en de Leeuwenborch: die zijn geopend van 8:00 tot 19:00 uur i.v.m. opnames van de online colleges. De bibliotheken in Forum en Leeuwenborch zijn gesloten.

  WFSR en WBVR: in verband met de WOT-taken gelden hier de bij het werk passende openingstijden. WOT taken op ander locaties worden waar mogelijk binnen de nieuwe tijden uitgevoerd. Incidentele uitzonderingen blijven mogelijk.

  Carus: in verband met dierverzorging gelden hier de bij het werk passende openingstijden.

  Impulse Ontmoeting is gesloten. De kantoren in Impulse zijn wel bereikbaar.

  In het weekend zijn gebouwen die regulier in het weekend geopend zijn open van 10:00 tot 16:00 uur. Uitzondering hierop zijn wederom de locaties met WOT-verplichtingen en Carus.

  Er wordt gestreefd om schoonmaakwerkzaamheden zoveel mogelijk te laten plaatsvinden binnen de genoemde openingstijden en de sluitingsrondes direct aansluitend op sluitingstijd. 

  Gehele periode 5 online onderwijs

  Het onderwijs zal de gehele vijfde periode van dit studiejaar (P5) online worden verzorgd, ongeacht of de maatregelen in het kader van de coronacrisis voor het einde van de periode worden opgeheven. Ook de examens zullen online worden afgenomen. Hiertoe is besloten om aan studenten en docenten zoveel mogelijk duidelijkheid te geven voor de komende periode, zodat ze hun werkzaamheden en verblijf kunnen plannen. 

  De uitgevallen practica zullen zo nodig later worden aangeboden. Over de examens en de practica volgen te zijner tijd nadere mededelingen. Over de situatie in de zesde onderwijsperiode wordt later besloten op basis van de ontwikkelingen de komende weken.

  Herstelde medewerkers

  Voor medewerkers die hersteld zijn van gediagnostiseerde Covid-19 of van niet-gediagnosticeerde verschijnselen (kortademigheid, verkoudheid of griepachtige symptomen) hanteert WUR het RIVM/GGD beleid. Wanner zij weer volledig fit zijn, kunnen ze 24 uur nadat alle (!) symptomen zijn verdwenen weer aan het werk, ook op de afdeling als dat vereist is. Uiteraard zijn ook hier alle beperkende richtlijnen – zoals het zo veel mogelijk thuiswerken – van toepassing om verspreiding van het virus tegen te gaan.

  Promoties

  We gaan per volgende week geheel over op alleen digitale promoties. PhD kandidaten in samenspraak met promotoren hebben dan de keuze de promotie uit te stellen of digitaal plaats te laten vinden. Bij uitstel vindt promotieplechtigheid op een later moment plaats. Digitale promotieceremonie volgt grotendeels hetzelfde format als fysiek. Dit geldt in ieder geval tot 1 augustus. Meer informatie is te vinden op intranet.

  Nieuwe PhDs

  Nieuwe PhDs zijn niet fysiek welkom bij Wageningen University tot in ieder geval 1 augustus 2020. Wel kan besloten worden eerder op afstand een PhD traject te starten, zulks ter beoordeling van de promotor. In die gevallen blijven echter alle regels over go/no-go onverminderd van kracht. Voor PhDs die per 20 maart reeds hun PhD traject aan Wageningen University zijn gestart zal in een later stadium nader beleid worden ontwikkeld over eventuele gevolgen van de coronacrisis. Meer informatie is te vinden op intranet.

  BACs

  Benoemingsadvies Commissies (BACs) gaan door in digitale vorm waar mogelijk (te beoordelen door BAC voorzitter in samenspraak met AD en indien relevant RM) en gewenst (aan te geven door de te beoordelen kandidaat). Uitstellen daar waar de kwaliteit van het BAC-proces er onder lijdt en/of waar de kandidaat uitstel wenst. Uitstelperiode wordt opgeteld bij eventuele termijnen tussen de TT stappen. Meer informatie is te vinden op intranet.

  Inaugurele redes en afscheidsredes

  Alle inaugurele redes en afscheidsredes tot 1 augustus gaan niet door op de geplande datum en worden verplaatst. Er wordt contact gezocht met de individuele hoogleraren voor het vinden van alternatieve data.

  Update 18 maart 13:00 uur

  Thuiswerken en buitengewoon verlof

  (overruled door de update van 25 maart)

  De maatregelen die WUR neemt om bij te dragen aan het terugdringen van de verspreiding van Covid-19 hebben een looptijd tot 6 april. Het is echter realistisch te veronderstellen dat de omstandigheden ons zullen dwingen deze maatregelen voor een langere periode in acht te nemen.

  Dat betekent dat we voorbereid moeten zijn op een situatie waarin medewerkers voor een langere tijd om tal van redenen aan huis gebonden zullen zijn. De raad van bestuur heeft een aantal maatregelen genomen die het mogelijk maken om daarvoor (betaald) buitengewoon verlof op te nemen. Alle medewerkers ontvangen hierover via het OneWageningen mailadres vandaag een brief. Voor specifieke vragen kan je contact opnemen met hr.servicedesk@wur.nl.

  Zorg voor elkaar

  Een ander belangrijk aandachtspunt is de zorg voor elkaar. Merk je dat het met een collega of medestudent (in binnen- én buitenland) minder lijkt te gaan, iemand in een isolement lijkt te raken, ziek wordt of anderszins kwetsbaar is? Neem dan contact met hem of haar op en betrek hier je leidinggevende of docent bij. Ook de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk (bedrijfsmaatschappelijkwerk@wur.nl) en studentenwelzijnszorg (ssc@wur.nl) staan klaar om hulp te verlenen als ze een signaal ontvangen.

  Nieuw 'vak' over thuis studeren

  Om alle studenten te helpen tijdens deze ongewone periode waarbij zij elkaar niet tot nauwelijks kunnen ontmoeten, hebben we een ‘Corona and my education’ vak op Brightspace ontwikkeld. We adviseren alle studenten om dit vak ‘te volgen’ om zo optimaal mogelijk vanuit huis te studeren. Je vindt hier niet alleen praktische informatie over het online studeren, maar ook een online hang-out waar je medestudenten virtueel kunt ontmoeten. Lees er hier meer over.

  Update 17 maart 12:30 uur

  Boodschap minister-president

  Gisteren 16 maart heeft de Nederlandse premier Mark Rutte de situatie en de maatregelen in Nederland toegelicht. Hij zei onder meer:

   “Alle adviezen tot nu toe, alle maatregelen die eerder zijn afgekondigd zijn op het eerste scenario van ‘maximaal controleren’ gericht. Van de relatief eenvoudige richtlijnen om geen handen te geven, vaker handen te wassen en anderhalve meter afstand te houden tot ingrijpende maatregelen als het verbieden van grotere bijeenkomsten en sluiting van de horeca. (..)Hoe lang de maatregelen nodig zijn en of er meer nodig is, hangt dus af van de manier waarop het virus zich de komende weken en maanden gaat gedragen. (..) Het kan zijn dat enkele maatregelen versoepeld kunnen worden, maar dat we soms ook weer een extra stap moeten zetten om te voorkomen dat het virus ongeremd om zich heen grijpt. Het blijft passen en meten de komende maanden. Het blijft zoeken naar de balans tussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan. Als we zo de verspreiding van het virus kunnen sturen, zijn de gevolgen voor de volksgezondheid uiteindelijk het meest beheersbaar.”

  De raad van bestuur van WUR onderschrijft de oproep van de minister-president en roept studenten en medewerkers om de afgegeven richtlijnen naar letter en geest te blijven naleven. Op die manier kunnen we allemaal individueel ons steentje bij dragen. In de FAQ’s zijn antwoorden opgenomen op de meest voorkomende vragen en op inter- en intranet blijven we richtlijnen en adviezen actualiseren.  We blijven ons best doen om de continu?teit van onderwijs en onderzoek zoveel mogelijk te borgen en staan open voor – innovatieve – idee?n op dat terrein.

  Laten we als WUR-gemeenschap elkaar bij staan en helpen in deze lastige tijden met wat extra aandacht voor degenen die dat nodig hebben.

  Toelichting op vermijden binnenlandse reizen

  Het beleid is erop gericht om het aantal contacten te beperken en op die manier verspreiding van het virus tegen te gaan of te vertragen. Reizen waarbij er geen contacten zijn met andere mensen of reizen die vanuit bijvoorbeeld de WOT onvermijdelijk zijn kunnen, na overleg met de directie, uiteraard doorgang vinden. In de FAQ worden alle updates omtrent het reisbeleid verwerkt.

  Update 16 maart 12:30 uur

  Aangescherpt reisbeleid

  (overruled door update van 23 maart)

  De richtlijnen om korte reizen te mijden is aangescherpt tot een verbod op alle werk en studie gerelateerde reizen door medewerkers en studenten van Wageningen University & Research. Woon-werkverkeer, indien aanwezigheid op een van de locaties is vereist, is wel toegestaan.

  Personeelsleden en studenten die momenteel in het buitenland verblijven wordt nadrukkelijk aangeraden om goed de berichtgeving in zowel Nederland als het gastland in de gaten te houden. Als er twijfel is over de veiligheid is het devies om onmiddellijk terug te keren. Houd ook rekening met de reismogelijkheden: steeds meer vluchten vallen uit. Ook dat kan een reden zijn om te besluiten tot vervroegde terugkeer.

  Kans op vertraging onderzoekprojecten

  De maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 hebben ook effect op de uitvoering van onderzoeksprojecten door Wageningen University & Research. WUR doet onder de huidige omstandigheden alles wat in haar macht ligt om toegezegde contractverplichtingen zoveel mogelijk volgens de afgesproken planning na te komen, mede gezien het maatschappelijke belang van ons onderzoek. Lees de volledige update voor klanten hier. Voor projectleiders is op intranet te lezen hoe hier mee om te gaan.

  Update 15 maart 18:30 uur

  Omgaan met sluiting scholen

  Op zondag 15 maart om 17:30 heeft de overheid een aantal aanvullende maatregelen met betrekking tot de COVID-19 situatie getroffen. Een daarvan is het met onmiddellijke sluiten van scholen. Deze sluiting van scholen heeft een direct effect op onze medewerkers met kinderen in schoolgaande leeftijd. We rekenen op de flexibiliteit van deze medewerkers en hun collega’s en leidinggevenden hier oplossingen voor zien te vinden. In sommige gevallen zal dat niet direct mogelijk zijn. Wageningen University & Research geeft de betreffende medewerkers voor de komende 3 dagen de ruimte om, daar waar zij thuis vast zitten en geen werk kunnen doen, daarvoor geen verlof op te hoeven nemen. We zullen in de komende dagen tot WUR-breed beleid komen dat voor langere tijd haalbaar en houdbaar is en/of ons aansluiten bij landelijk beleid, als dat nog volgt.

  Voor medewerkers van WFSR en WBVR is gevraagd deze aan te duiden als vitale beroepen zodat zij gebruik kunnen blijven maken van scholen en kinderopvang. Nader bericht daarover volgt.

  De WUR maatregelen zoals die op 13 maart zijn aangekondigd blijven verder van kracht, met de aanvulling dat de termijn tot en met (in ieder geval) 6 april is verlengd.

  Update 13 maart

  Boodschap RvB

  De raad van bestuur volgt de ontwikkelingen betreft de Covid-19 maatregelen op de voet. Deze uitbraak vraagt om nieuwe persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid. We moeten strikte hygi?nemaatregelen in acht nemen en zorgvuldig zijn in onderlinge sociale en zakelijke contacten om verspreiding te voorkomen. Ook moeten we onze dagelijkse routines aanpassen en de adviezen goed navolgen.

  Tegelijkertijd vraagt het om aandacht voor degenen die met grotere zorgen rondlopen vanwege extra risico’s voor zichzelf of hun dierbaren. Ook voelen we ons betrokken bij onze internationale gemeenschap die ver van huis wordt geconfronteerd met zorgen voor hun familie en vrienden thuis. Met onderlinge solidariteit kunnen we de crisis het hoofd bieden en passende oplossingen bedenken. We realiseren ons dat de maatregelen voor medewerkers en veel studenten ingrijpend zijn en we beseffen terdege dat dat tot onzekerheid en vragen leidt.

  Wees ervan overtuigd dat we er nu en in de komende weken alles aan zullen doen om met passende oplossingen te komen. We staan samen met jullie voor die taak en rekenen op jullie steun en persoonlijke inzet om deze situatie tot een goed einde te brengen.

  Mocht je vragen hebben, bekijk de FAQs of aarzel niet ons te benaderen (info.corona@wur.nl)

  Namens de RvB, Louise O. Fresco, voorzitter.

  Update 12 maart

  Thuiswerken

  Uitgangspunt voor alle studenten en medewerkers is om zoveel mogelijk thuis te werken. Vitale functies van de organisatie, zoals het onderhoud van het IT-netwerk of het verzorgen van levende have, vragen natuurlijk om de aanwezigheid van personeel. Cruciaal is om in teamverband en met de leidinggevende door te spreken of dit op jouw werk van toepassing is en welke maatregelen getroffen worden om persoonlijk contact te verminderen, dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je werktijden veranderen. In geval van twijfel beslist de directie.

  Onderwijs

  (overruled door update van 25 maart)

  Tot en met 6 april vinden er op de campus geen onderwijsactiviteiten plaats. Er wordt ingezet op ‘online only’ onderwijs. Studenten en docenten zijn hierover gemaild. Blijf op de hoogte over de laatste ontwikkelingen via de FAQs.

  Gebouwen en evenementen

  WUR gebouwen zijn (nog) geopend, hoewel vele faciliteiten dat niet zijn. Ook is toegang gereguleerd om aan de gestelde richtlijnen te voldoen. Alle evenementen op Wageningen Campus en in WUR gebouwen zijn geannuleerd of verplaatst. PhD verdedigingen vinden vooralsnog doorgang, passend bij de op dat moment geldende richtlijnen. Blijf hierover up to date via de FAQs.